Allmänna ordningsregler

Välkommen till TORP! Vårt mål är att alla ska trivas och att vi tillsammans bidrar till god ordning och trygghet genom att följa dessa ordnings och trivsel regler.

Nödsituation

Enklare akutsjukvård finns tillgänglig dag- och kvällstid. Säkerhetsutrustning, t.ex. hjärtstartare, förbandsmaterial och brandsläckare, finns på området. Se karta. Kontakta Torp receptionens personal eller värdar vid behov av hjälp. Notera var närmsta uppsamlingsplats är så du vet vid brand eller annan situation.

Vid nödsituation ring 112! Kontakta personalen även vid ej akuta säkerhets- eller ordningsproblem.

Brandföreskrifter

Grillar är tillåtna om de placeras utanför förtältet och hålls under noggrann uppsikt. (Såvida inga andra instruktioner ges av brandvakten). Tänk på att utplacerade grillar inte får hindra eventuell trafik på campingen. Gasolspis, grillar och spritkök får användas för enskild matlagning. Om det inte råder eldningsförbud. Stor försiktighet ska iakttas och eld eller glöd får inte lämnas utan uppsikt. Det finns kärl märkta och avsedda för använd kol och aska på campingområdet.

Tillse att gasol och el-utrustning i din campingenhet är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Husvagnar rekommenderas ha brandvarnare och brandsläckare. Brandsläckare finns i alla samlingslokaler och servicehus på campingområdet.

Enligt brandföreskrifterna får inga stolar placeras i gångarna i möteslokaler. Utgångar får inte heller blockeras under gudstjänsttid.

Trafik

Motorfordonstrafik inom campingområdena är endast tillåten för campinggäster och behörig personal. Ett fordon per campingplats godtas. Kör i gånghastighet, max 10km/h och så korta sträckor som möjligt. Trafik är ej tillåten mellan kl. 22-06. Har ni fler fordon ska dessa parkeras på anvisad plats, fråga gärna personalen om du är osäker.

Cykling är tillåtet på campingområdena men undvik att cykla på festivalområdet då det är stor risk för olyckor. Förbud mot trafik och cykling gäller ej behörig personal.

 • Följ påbuds- och förbudsskyltar på campingområdet för allas trevnad.

Parkering

Det finns en bilparkering per campingplats. Besök är trevligt, och om du som boendegäst tar emot tillfälliga besökare behöver de parkera sina fordon på parkeringsplatsen utanför mötesladan. För dig som dagsgäst finns alltså parkering norr och söder om Ladan (följ skyltanvisningar).

Elbilsladdning

Under Torpkonferensen finns det tillfälligt två ladd stationer för elbilar i närheten av Ladan. Närmaste ladd station utöver dess finns vid Marieberg köpcentrum (bland annat vid IKEA).

 • Det är inte tillåtet att ladda elbilar i campingens elstolpar eller i våra stugor. Torpkonferensen debiterar straffavgift vid överträdelse.

Funktionsnedsättning

Du som på grund av funktionsnedsättning behöver någon form av service på campingen, var vänlig kontakta EFKs Sverigekontor före konferensen på telefon 019-16 76 00.

Parkering för dig med funktionsnedsättning

Det finns parkeringsplatser i nära anslutning till Ladan och Magasinet. För att nyttja dessa behöver du ha godkänt parkeringstillstånd som utfärdas av Transportstyrelsen synligt i rutan.

Uppträdande

Uppträd ej störande. Tänk på att alla ska trivas! Efter kl. 22.00 bör tystnad råda på campingområdena och efter kl. 00.00 ska det vara så tyst att sömn och vila är möjlig. Vilket bland annat innebär att eventuella högtalaranläggningar ska vara avstängda. Vid en väktarutryckning kan du som stör bli debiterad för utryckningskostnaden.

 • Bollspel, frisbeespel och liknande är kul, men tänk på att det endast får hålla till på ytor som är avsedda för aktiviteten. Skjutvapen, fyrverkerier och pilkastning är inte tillåtet.
 • Ta det lugnt och visa hänsyn när du cyklar på området.
 • Tänk på att hålla ordning inom din tomt, för din och andras trevnad.
 • I Ladan, Magasinet och övriga samlingssalar ska god säkerhet och trivsel beaktas.
 • Försäljning eller annan affärsdrivande verksamhet får inte bedrivas inom campingområdet.
 • För tvätt av bil eller campingfordon hänvisas du till anvisad plats utanför campingens område.
 • Campingen och dess personal har inget ansvar för dina ägodelar. Om det mot förmodan skulle uppstå skada eller stöld på campingplatsen, material eller andra gästers ägodelar ersätts detta av skadegöraren. Det är din egen försäkring som gäller.

Avfall och sopsortering

 • Vi hjälps alla åt att ta hand om naturen. Plocka upp ditt skräp och släng i närmsta soptunna.
 • Följ anvisningar på plats för sortering av pant, wellpapp och brännbart avfall samt matavfall. Sortera glas och plåt i respektive tunna.
 • Svartvatten (avloppsvatten) samt BDT-vatten (gråvatten/diskvatten) får ej förvaras i öppna kärl eller släppas ut direkt på marken, detta ska tömmas vid våra tömningsställen.
 • Kol och använda engångsgrillar får endast kastas i särskilt avsedda kärl.

Husdjur

Husdjur som hundar och katter är givetvis välkomna till Torp men de måste alltid hållas kopplade och det är inte tillåtet att ta med husdjuren in i våra offentliga lokaler, tält och matställen. Respektera människor med allergi och de som kan vara rädda för hundar tex. På campingen får hundar inte bo i gångarna mellan husvagnarna. Beakta att skuggig parkering på området saknas. Hundar ska hållas i kort koppel och rastas utanför campingområdena. Glöm inte plocka upp efter ditt husdjur.

Rökning och alkohol

Rökning är förbjuden inom konferensområdet. Rökning får endast ske på avskild plats utomhus och får inte vara störande. Likaså ser vi Torp som en alkoholfri miljö.

 • Om trivselreglerna inte följs har personalen rätt att avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet.

Vi på Torps camping tar gärna emot dina synpunkter så att vi kan bli ännu bättre. Tänk på att meddela Campingreceptionen så fort ett eventuellt problem uppstår så försöker vi åtgärda detta.