Ny ordförande valdes på EFKs digitala kongress

EFKs missionsdirektor Ingemar Forss ber för den nyvalda styrelseordföranden Richard Hultmar.

Evangeliska Frikyrkans (EFK) kongress 2020 blev som så mycket annat detta år annorlunda. Rådande restriktioner gjorde att rörelsen fick mötas digitalt. Under dagen valdes bland annat Richard Hultmar till ny styrelseordförande och kongressen fastställde grunddokumentet för EFKs tro och självförståelse. Den redan på förhand engagerande motionen som rör samtal om samkönade relationer i rörelsen gav en del diskussioner och landade i beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utforma en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan i församlingsrörelsen. På kongressen deltog 281 personer i 101 församlingar.

Det senaste halvåret har gjort oss vana vid digital gemenskap och kongressen kunde fortlöpa utan några större hinder. Runt om i landet deltog församlingarna framför sina skärmar och i Örebro befann sig presidiet. Missionsdirektor Ingemar Forss är nöjd med dagen, trots att den inte blev som var tänkt från början.

- Jag känner en glädje över att allt fungerat så pass bra under dagen. Det fanns en hög delaktighet och ett stort engagemang från deltagarna och jag upplever att samtalen kännetecknades av klokskap och en god ton. Jag känner mig också nöjd med formen. Vi hade verktyg som säkerställde en god demokratisk process och ett presidium som höll god ordning. Jag känner en positiv energi nu så här efteråt, berättar Ingemar.

Förändringar i styrelsen

På årets kongress var det dags att välja ny styrelseordförande, då Gudrun Boström avslutade sitt uppdrag efter två år på posten. Richard Hultmar, pastor i Korskyrkan i Stockholm som varit ledamot i styrelsen sedan 2016, valdes under förmiddagen till ny ordförande.

- Jag brinner för att vi i EFK ska vara en dynamisk rörelse av missionella församlingar. Dessa fyra ord i uppdragsbeskrivningen för EFK täcker in det som jag känner ska definiera EFK som rörelse. Vi ska vara en dynamisk rörelse, en kraft som rör sig och inte bara en institution. Vi ska också ha ett missionellt fokus och nå ut med evangeliet om Jesus Kristus. Det är det som jag vill jobba vidare för i EFK, säger Richard.

Ett område som han ser är viktigt i närtid rör den påverkan som corona och dess efterdyningar har på människor och samhällen världen över.

Utöver val av ny ordförande valdes fem nya styrelseledamöter in i styrelsen, efter att mandatperioden för flera ledamöter gått ut. Det gjordes omval av Anton Fagerstedt och Stefan Rosth med mandatperiod till 2022. Även nyval av Mattias Engström, Timmersdala, Eva-Carin Banka Johnson, Åhus, Irma Janzon, Stora Mellösa, Unni Johansson, Moholm, Per-Inge Andersson, Arlöv, och Sandra Edin, Uppsala, till mandatperiod 2024. Anna Elsander, Angeline Leetmaa, Elin Kullingsjö, Inger Lundin, Kjell Bonerfält och David Axelsson avtackas när de avslutar sina uppdrag i EFKs styrelse.

En av de nya styrelseledamöterna är Sandra Edin i Uppsala, som studerar till lärare och är med och driver den kristna miljöorganisationen God jord.

- Det jag ser mest fram emot med att jobba med EFK är att få komma samman olika generationer och livssituationer för att tillsammans jobba för vårt gemensamma EFK. Jag ser fram emot att få lära mig från människor som gått före mig och tror att jag som ung har någonting att tillföra till rörelsen, säger hon.

Per-Inge Andersson, som inom kort går i pension från sin tjänst som rektor för Hyllie Park Folkhögskola i Malmö, går också in i styrelsen. På 90-talet satt han med i Örebromissionens styrelse och han har ett stort engagemang i EFKs gemensamma arbete, både inom utbildning i Sverige och i internationell mission genom sitt arbete med folkbildning i Asien.

- Jag ser att vår tid präglas mer än på ett tag av ideologiska och teologiska frågor där de steg vi tog på kongressen idag är med och för oss framåt. Det är viktiga frågor för oss som styrelse att arbeta vidare med. Jag ser också fram emot att fortsätta att samla in medel till vårt gemensamma missionsarbete runt om i världen, säger han.

EFKs tro och självförståelse fastställdes

På dagordningen stod också ett antal andra beslutspunkter. Bland annat skulle kongressen besluta om revideringen av grunddokumentet för EFKs tro och självförståelse som bearbetats på olika sätt i kongressen 2018, representantskapsmötet 2019 och tio forumsamlingar under 2020. Revideringen innebär att EFKs tro och självförståelse har en bevarad stomme, men att strukturen och till viss del innehållet har genomgått en förändring. När frågan togs upp för beslut på kongressen idag uppstod en del samtal om innehållet och förslag på ytterligare förändringar. Efter omröstning beslutade kongressen slutligen att fastställa styrelsens förslag till revidering av EFKs tro och självförståelse, med ett tillägg i sista meningen i avsnittet ”Ledarskap och tjänst”.

- Jag är jätteglad att kongressen tog det här beslutet att fastställa EFKs tro och självförståelse. Det är ett otroligt viktigt fundament, som alla andra samtal utgår från, säger Ingemar.

Samtal om samkönade relationer

Av de tre motioner som lämnats in till årets kongress var det motionen som rörde samtalet om samkönade relationer i rörelsen som engagerade mest diskussion. I samband med att motionen presenterades poängterade EFKs missionsdirektor Linalie Newman att denna digitala kongress inte ger optimala förutsättningar för ett samtal om sakfrågan. Därför uppmanades kongressen vid det här tillfället att fokusera på att samtala om motionen i sig. I den föreslogs att EFKs kongress ger styrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp med uppgift att teologiskt och etiskt belysa frågorna och komma med en rapport. Styrelsen föreslog att kongressen ställer sig bakom beslutsförslaget i motionen med tre tillägg: ”Att arbetsgruppens arbete tar sin utgångspunkt i hela EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell”, ”Att gruppen har med ett internationellt perspektiv och belyser frågan också utifrån våra internationella relationer” samt ”att församlingsrörelsen bör involveras under arbetets gång och bjudas in till en nationell forumsamling för att samtala om frågan i inledningen av gruppens arbete.”

Efter en tids samtal beslutade kongressen att ställa sig bakom motionens förslag och styrelsens tillägg.

- Jag känner mig glad för klokskap som finns i rörelsen att gå på motionens och styrelsens förslag. Jag är också glad att motionärerna och styrelsen kan stå tillsammans i att det här är ett behov som vi har gemensamt i rörelsen, även om vi kan ha olika åsikter, menar Ingemar.

Tekniskt team gav stöd under dagen

På EFKs Sverigekontor i Örebro fanns förutom presidiet också ett tekniskt team som såg till att allt fungerade. Mötet hölls i Microsoft Teams och omröstningar skedde i verktyget Go Plenum. Rune Jonsson, är projektledare för årets kongress, är på det stora hela nöjd med hur allt fungerat under dagen och är tacksam för det stora mått av tålamod som funnits bland deltagarna.

- Jag tycker att det gått över förväntan, trots en del strul med tekniken i början av dagen. Det är klart att det inte går att jämföra med att mötas två dagar i Fryshuset i Stockholm, men efter förutsättningarna blev resultatet ändå bra, säger han.

Det tekniska teamet fick ta emot en del samtal med frågor under dagen och har försökt hjälpa alla så gott de kunnat. Inom kort kommer Rune att skicka ut en utvärdering till alla som deltagit för att få en bild av hur det fungerat ute i församlingarna.

281 deltagare i 101 församlingar

På kongressen deltog 281 personer, varav 263 ombud, från 101 församlingar. I Korskyrkan Mariestad befann sig Stefan Östman och Otto Ernvik.

- Vi är tyvärr bara med två ombud från Mariestad den här gången, men vi följer samtalen med stort intresse. Tekniken har fungerat över förväntan, även om det hade varit roligare att få träffas alla tillsammans och till exempel får ropa ut rungande ja i valet av ny styrelse, och få applådera rejält som tack för alla insatser! Å andra sidan är det lättare för oss med det här upplägget att småprata under mötets gång, och det har vi gjort! Både om teologi, om vem som är vem i EFK, och hur fint vädret är i Mariestad. Det var ett spännande samtal om EFKs tro och självförståelse med flera viktiga perspektiv som kom fram i samtalet. Men visst är det svårt att fatta den här typen av beslut under dessa former. Vi hoppas på en ”vanlig” kongress nästa gång, säger Stefan Östman.

I Korskyrkan Mariestad deltog Stefan Östman och Otto Ernvik tillsammans.

I Korskyrkan Jönköping samlades några av ombuden i församlingens lokal.

- Vi har en liten gemenskapsfrämjande samvaro, när vi nu inte får ha storsamling till kongress. Det fungerar bra med omröstningsfunktionen när det blir lite förslag och motförslag, hälsar Anders Källner i Korskyrkan Jönköping.

Foto: Anders Källner, som följde kongressen från Korskyrkan Jönköping.

Kontakt:

Ingemar Forss, missionsdirektor för EFK.
070-981 55 10, ingemar.forss@efk.se
Bild. Öppnas i nytt fönster.

Richard Hultmar, ordförande för EFKs styrelse
070-719 57 02, richard.hultmar@korskyrkanstockholm.se
Bild. Öppnas i nytt fönster.