Tacksamhet över Guds trofasthet på EFKs representantskapsmöte 2021

EFKs missionsdirektor Linalie Newman på representantskapsmötet 2021.

Tacksamhet över Guds trofasthet. Det var den röda tråden för tisdagskvällens representantskapsmöte, då Evangeliska Frikyrkan (EFK) möttes för att göra bokslut av det i alla avseenden mycket speciella år 2020.

Det årliga mötet för EFKs församlingar, som vartannat år är i form av en kongress och vartannat ett representantskapsmöte, fick även denna gång ske över skärmen. Närmare 250 personer samlades för att se tillbaka på det som vi som rörelse gjort tillsammans under 2020.

De senaste månaderna har det pågått ett antal stora och viktiga samtal i rörelsen, bland annat kring processen för samtalet om samkönade relationer som beslutades om vid förra årets kongress. Den processen är pågående, en arbetsgrupp har formats som ska belysa frågan å rörelsens vägnar och under våren har cirka 500 personer i rörelsen deltagit i uppsamlingsmöten för att göra medskick in i arbetet. Frågan stod dock inte på dagordningen detta representantskapsmöte, och EFKs missionsdirektor Linalie Newman lyfte att de senaste månadernas samtal har satt ljuset på områden där det är framkommer att vi i rörelsen tycker olika, men att vi den här kvällen istället får fokusera på de områden som förenar oss:

- Det som är vår kallelse och vårt uppdrag: Att förmedla hela evangeliet till hela människan över hela världen.

Stora svårigheter, men flera ljuspunkter

Efter val av presidium och mötesfunktionärer inleddes kvällen med det som missionsdirektorerna själva uttryckte var det som de allra mest såg fram emot: berättelser om vad som hänt i vårt gemensamma arbete under året. Det blev tydligt att vi mött många svårigheter, både som församlingar och individer i Sverige och partnerkyrkor, samarbetsorganisationer och utsända missionärer runtom i världen.

Men det finns många ljuspunkter, där vi ser att Gud har gripit in och lett. I bland annat Bangladesh, Centralafrikanska republiken och Peru har våra partnerkyrkor fått se en väckelse bryta fram. I Serbien, Paraguay och Indien har våra partnerkyrkor och missionärer fått betjäna samhället på ett påtagligt sätt och hittat vägar att bli mer missionella.

- EFKs arbete har kanske aldrig varit så relevant som det är nu, uttryckte Linnea Åberg, regionledare för EFKs arbete i Asien, när hon gav en rapport från året som gått i regionen.

Även i Sverige har smittspridningen och restriktioner tvingat oss som församlingar att hitta nya sätt. Sverigeprogrammets ledare Cahtrine Nygren och Markus Sand berättade om inställda konferenser och besök som fick ställas om. Som exempel nämndes lovsångsfestivalen Ära20, som i augusti arrangerades både nationellt och lokalt tillsammans med ett tjugotal Ära-partner runtom i landet.

Missionsdirektor Ingemar Forss.

Både Ingemar Forss och Linalie Newman tog fasta på orden i Hebr 6:12 och representantskapsmötets tema ”Tillsammans i tro och tålamod” när de inledde kvällen med bön.

- I svåra tider har vi som Guds folk ett unikt perspektiv: Vi ser att Gud handlar. Och genom hela mänsklighetens historia löper Guds trofasthet och omsorg. Vi är kallade att leva i tro och tålamod och vittna om detta, sa Linalie.

- När vi hör alla berättelser om vad som hänt i rörelsen det senaste året är det tydligt att allt är ett handlande i hopp. Vi är förankrade i Herren och ser att den Helige Ande rör sig bland oss, sa Ingemar.

Tillbakablick på organisationens prioriteringar i relation till EFK2020

En ännu längre tillbakablick på rörelsens gemensamma arbete gjordes på förra årets kongress, då vi gick igenom måldokumentet EFK2020. I dokumentet formulerade rörelsen år 2010 vad man tillsammans ville se år 2020, i form av till exempel församlingstillväxt, mission och barn och unga. Av alla mål var det enbart ett som uppnåddes helt: att andelen med utländsk bakgrund i rörelsen ska spegla samhället i stort.

För att dra lärdomar från EFK2020 fick styrelsen till årets representantskapsmöte i uppdrag att analysera hur EFKs organisation arbetade för att ge församlingsrörelsen stöd att nå målen. Ingemar Forss presenterade analysen under kvällen och konstaterade att organisationens arbete i relation till rörelsens gemensamma mål kontinuerligt behöver utvärderas, men att det är tydligt att arbetet under det senaste decenniet i hög grad har präglats av målen i EFK2020.

För framtiden lyfte Ingemar fördelarna de ser av att utveckla arbetet i nätverk i rörelsen.

- Det arbetssättet gör att initiativ i större utsträckning utgår från rörelsen vilket i sin tur ger ett brett ägarskap för vårt gemensamma arbete, berättade han.

Positivt resultat tack vare besparingar

Den ekonomiska rapporten för 2020 visar ett positivt resultat på drygt 630 000 kr. Bakom de positiva siffrorna ligger ett omfattande arbete. När pandemin kom blev det snabbt tydligt att situationen skulle kunna komma att få en negativ inverkan på rörelsens gemensamma ekonomi, bland annat på grund av inställda evenemang nationellt och i lokala församlingar. För att möta utmaningarna tog EFKs styrelse initiativ till riskanalyser och beslutade om olika besparingar. Bland annat omfattades ett stort antal medarbetare i EFKs organisation av korttidsarbete under delar av året. Dessa initiativ tillsammans med minskade kostnader på grund av inställda event gör att resultatet trots allt slutar positivt.

- En grund under året har varit att i första hand se till att våra internationella partnerkyrkor och samarbetsorganisationer har fått sina utbetalningar som planerat, berättade Eva Bolminger, som är controller i EFKs organisation.

På plats på EFKs Sverigekontor i Örebro fanns represenantskapsmötets presidium samt några få av de medverkande.

246 deltagare i 126 församlingar

Det digitala sammanträdet gick förhållandevis smidigt, rapporterar representantskapsmötets projektledare Rune Jonsson, som tillsammans med IT-strategen Mats Frändå gav teknisk support från Sverigekontoret i Örebro. Där deltog åtta av de medverkande, inklusive mötets presidium och EFKs missionsdirektorer. Totalt deltog 246 personer, varav 193 ombud, från 126 församlingar.

Kvällen avslutades med att styrelsens ordförande Richard Hultmar meddelade att tid och plats för 2022 års kongress ännu inte är bestämt, men att man hoppas att den ska kunna ske i fysisk form.

Där fanns även teknisk support i form av projektledare Rune Jonsson och IT-strateg Mats Frändå.