Hur arbetar vi?

EFKs gemensamma mission bärs av församlingarna, sker i samarbete med partnerorganisationer och utsända missionärer och tar sig uttryck i ett 90-tal projekt.

EFKs församlingar har ett stort engagemang i omkring trettio länder i fyra regioner: Afrika, Asien, Europa, Mellanöstern och Nordafrika samt Latinamerika och Iberiska halvön. Vi arbetar tillsammans i fyra fokusområden: Barns rättigheter, Församlingsbyggande, Hållbar försörjning och Mot människohandel.

Församlingar gör mission möjlig

Församlingarnas engagemang är grunden för mission i världen. Det är hos församlingsmedlemmar en missionärskallelse blir till och prövas. Det är församlingarna som genom sina böner och sina gåvor till den gemensamma visionen gör det omfattande och långsiktiga arbetet möjligt.

Ekonomin för den internationella missionen baseras på församlingars åtaganden och gåvor, till exempel genom att lova att ge understöd till missionärer, verksamheter och projekt. Dessa löften att bidra till rörelsens gemensamma verksamhet ger stabilitet åt Evangeliska Frikyrkans arbete och borgar för långsiktighet och kontinuitet. EFK består idag av cirka 270 församlingar med drygt 31 000 medlemmar.

Samarbeten ger långsiktighet

Mission handlar om relationer. I EFKs internationella mission samarbetar vi med drygt 80 partnerkyrkor och samarbetsorganisationer över världen.

Vår långa lista av internationella partnerskap har byggts upp under lång tid och av en lång rad olika skäl. Vissa av våra samarbetspartners är kyrkor där vi är "familj" med varandra, andra partnerskap har byggts upp av strategiska skäl för att kunna betjäna samhället i någon specifik utmaning. En del samarbetspartners kommer vi att ha relation med genom hela vårt liv som rörelse, andra är mer av karaktären arbetsgemenskap för att möta ett specifikt behov i en särskild tid.

Missionärer sänds i tjänst

I Evangeliska Frikyrkan tror vi att det är viktigt att sända ut människor i tjänst utomlands av flera skäl. Missionsuppdraget förverkligas genom människor, eftersom Gud använder människor för att förmedla evangeliet. Vi har också ett ansvar att ställa oss till förfogande för andra människor, utifrån den bibliska tanken på kyrkan som en kropp, där alla delar finns till för varandra oavsett nationalitet. Missionärerna är också viktiga för de enskilda församlingarnas inblick och förståelse för vad mission handlar om och får betyda för enskilda och förr samhällen.

Oavsett inriktning har de utsända missionärerna från Sverige till uppgift att ge råd, utbilda och utveckla potentiella ledare samt bidra till att bärkraftiga församlingar och självständiga lokala organisationer träder fram. Att samarbeta med nationella och lokala ledare är oerhört viktigt eftersom erfarenheten är att vi tillsammans når längre. Det hör också ihop med vår övertygelse om att vi alla är jämlika inför Gud, oavsett till exempel ekonomi, kön och roll.

Människors liv förändras i 90 projekt

Tillsammans med våra samarbetspartners tar missionsuppdraget sig uttryck i ett 90-tal projekt. Vissa av projekten har till mål att tillgodose grundläggande rättigheter och materiella behov, andra handlar om att berätta om Jesus. Oavsett vad målet med projektet är, så handlar det om att se varje människa som den hon är - skapad och älskad av Gud.